Son abondosas as achegas sobre literatura oral de Galicia sobre as que Fraguas traballou, especialmente as dedicadas ás cantigas.